Revize zvedacích zařízení

zdvihaci-zarizeni.jpg, 37kBOrganizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace.

Revize

Provádím revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle ČSN ČSN ISO 12480-1 v rozsahu:

 • zdvihadel a pojízdných zdvihadel atd.
 • jeřábů třídy 0, A, AS,B, D, N
 • pohyblivých pracovních plošin, plošin na automobilovém podvozku atd.
 • regálových zakladačů
 • automobilových zvedáků

Revize a revizní zkoušky (ověřovací zkouška u nových zařízení) ručních, elektrických, mostových a konzolových jeřábů, jeřábů na podvěsné drážce, pohyblivých pracovních plošin, regálových zakladačů, automobilových jeřábů, nakládacích jeřábů, automobilových zvedáků, atd.

Inspekce a kontroly

 • Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1.
 • Důkladné prohlídky, kontroly vázacích a závěsných prostředků.
 • Zkoušky po opravách zdvihacích zařízení (např. výměna nosného lana).
 • Ověřovací zkoušky u nových zdvihacích zařízení.

Pravidelné inspekce v průběhu provozu musí být prováděny podle ČSN ISO 9927-1 a pokynů výrobce.Při pravidelných inspekcích se zjišťují odchylky od bezpečného stavu a jsou jednou z podmínek bezpečného provozu jeřábu. Inspekce provádí odborný technik a to minimálně  jedenkrát ročně.

Školení obsluhy

Provádím školení základní, opakované a doplňkové obsluhovatelů zdvihacích zařízení:

 • jeřábníků třídy 0, A, AS, B, D, N a S
 • vazačů typu A a B
 • signalistů
 • údržby zdvihacích zařízení
 • pověřené osoby zdvihacích zařízení
 • obsluhovatelů pohyblivých pracovních plošin
 • obsluhovatelů regálových zakladačů
 • obsluhovatelů automobilových zvedáků

Bezpečný provoz jeřábů závisí na výběru a vyškolení kompetentních pracovníků. Školení probíhá dle požadavků ČSN ISO 9926-1.

Technické poradenství

 • Zpracování "Systému bezpečné práce" v souladu s ČSN ISO 12480-1;
 • Poskytování informací při řešení technických a provozních problémů;
 • Odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1;
 • Činnost odborného technika zdvihacích zařízení;
 • Vedení evidence zařízení a plánů revizí a inspekcí zdvihacích zařízení;
 • Vedení evidence obsluh a sledování termínů periodických školení obsluh;
 • Zpracování "Řádu prohlídek, údržby a zkoušek";

Rozsah povinností provozovatele zdvihacích zařízení je velmi široký.  V případě, že provozovatel řeší konkrétní problém v oblasti zdvihacích zařízení nabízím poradenství v jednotlivých oblastech ZZ.

Zastoupím Vaší firmu při jednáních se Státním úřadem bezpečnosti práce (SUIP), Obvodním báňským úřadem a jinými orgány státního odborného dozoru dle dohody.

Optimální řešení pro vaši společnost!

Nevystavujte se nebezpečí postihu za nedodržení povinností  při provozu zdvihacích zařízení.

V případě Vašeho zájmu mě neváhejte nezávazně kontaktovat.