Bezpečnost práce - BOZP

bozp.jpg, 10kBZaměstnavatel musí z hlediska BOZP zajistit na pracovištích firmy bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Každý zaměstnavatel je plně odpovědný za dodržování legislativních požadavků v této oblasti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v praktickém pojetí soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.

Nabídka služeb

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení). Pro splnění těchto povinností ve spolupráci s Vámi provedeme tyto služby:

 • Vyhledání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich eliminaci
 • Provádění kontrol a prověrek BOZP ve stanovených termínech a navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle zákoníku práce z § 108 odst. 5
 • Návrh kategorizace prací jednotlivých profesí
 • Vhodnocení rizik pracovních činností a stanovení osobních ochraných pracovních prostředků
 • Výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, dle Zákona č.309/2006 Sb.

Dokumentace – BOZP

Vypracování stanovené dokumentace v oblasti BOZP – aktualizace dle požadavků legislativy. Dokumentaci je samozřejmě nutno přizpůsobit charakteru a velikosti podniku. Posouzení, jakou dokumentaci musí podnikatel vést, je vždy potřeba stanovit případ od případu na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů vztahujících se na jeho podnikání.

Zpracování dokumentace:

 • Dokumentace k analýze rizik,
 • Dokumentace ke kategorizaci prací,
 • Rozbor rizik pro poskytování OOPP a směrnici pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku.
 • Zpracování směrnic BOZP souvisejících s činností organizace
 • Zpracování příkazů vedoucího organizace k oblasti BOZP
 • Vypracování tématických plánů a osov školení dle kategorií zaměstnanců
 • Vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán)
 • Vypracování provozních předpisů (skladů, pracovišť, dopravy atd.)
 • Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení – sledování lhůt

Vzdělávání - BOZP

Zaměstnavatel je povinnen zajišťovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik souvisejících s výkonem práce zaměstnance (prevencí rizik).

 • Školení zaměstnanců dle kategorií ( vstupní, periodické, po pracovních úrazech atd.)
 • Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP,
 • Školení odborných profesí (práce ve výškách, řidičů „referentů“, jeřábníků, vazačů obsluh PP apod.)

Kontrolní činnost

Zaměstnavatel je povinnen pravidelně provádět kontrolu úrovně zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přehodnocovat možné rizika. Dále je povinnen kontrolovat stav a používání stanovených a vydaních OOPP .

 • Prověrky BOZP v podniku dle zákoníku práce § 108 odst.5. Vyhotovení záznamu
 • Kontroly na pracovišti včetně návrhu odstranění zjištěných závad ve smyslu § 102, odst. 3 zákoníku práce
 • Návrh řešení bezpečnostního značení pracoviště dle NV č. 11/2002 Sb. včetně fyzického zajištění
 • Výkon externí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, dle Zákona č.309/2006 Sb.,

Poradenská činnost

Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je velmi široký. V případě, že zaměstnavatel řeší konkrétní problém v oblasti BOZP nabízím poradenství v jednotlivých oblastech BOZP. Tato činnost je vítána zejména při změnách legislativy nebo změnách v organizaci zákazníka (změna výroby, technologie, provozních prostor apod.)

 • Požadavky na pracoviště, organizační opatření dle NV 361/2007 Sb
 • Bezpečný provoz strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí dle NV 378/2001 Sb.
 • Poskytování pomoc při vyšetřování a sepisování záznamů o pracovním úrazu,
 • Přítomnost při kontrolách SÚIP, Oblastních inspektorátů práce, Krajské hygienické stanice

Optimální řešení pro vaši společnost!

V případě Vašeho zájmu mě neváhejte nezávazně kontaktovat.