Požární ochrana

hasic.jpg, 8,3kBZákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit. Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně požárního nebezpečí?

Nabídka služeb

 • Provedení začlenění provozovaných činností do kategorie podle požární nebezpečnosti
 • Výkon odborně způsobilé osoby v požární ochraně podle ust. § 11, zákona o PO,
 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek a navržení opatření k jejich odstranění
 • Vedení a ktualizace dokumentace požární ochrany dle požadavků legislativy.
 • Provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení (požární dveře, klapky , ucpávky atd.)
 • Zastupování organizací při jednání se státním požárním dozorem (SPD)
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti PO

Začlenění provozovaných činností do kategorií

Právnické a podnikající fyzické osoby (podnikatelé) - bez ohledu na to, zda se jedná o služby nebo výrobní činnosti - mají za povinnost provést nebo zajistit provedení začlenění činností požární ochrany do kategorií, podle míry požárního nebezpečí.

Jedná se o následující kategorie

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Jedná se o náročný a odborný, technický i právní úkon, který musí provádět

 • technik požární ochrany (činnosti bez zvýšeného nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím),
 • odborně způsobilá osoba v PO (činnosti bez zvýšeného nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím a nebo s vysokým požárním nebezpečím)..

Dokumentace požární ochrany

Rozsah dokumentace PO a další povinnosti (například lhůty prováděných kontrol - preventivních požárních prohlídek) stanoví podnikatel na návrh OZO v PO v Organizační směrnici k PO. Dokumentaci požární ochrany zpracovává odborně způsobilá osoba dle §11 zákona o požární ochraně.

Podnikatelé, jejichž činnosti jsou zařazeny do kategorie zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí musí pak plnit další stanovené úkoly v požární ochraně, které musí být zpracovány v dokumentaci požární ochrany dle Vyhlášce 246/2001 Sb. o požární prevenci, kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plándokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požáru

Dokumentace požární ochrany je vedena a průběžná aktualizována dle požadavků legislativy.

Vzdělávání

Podnikatelé provozující činnnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinni zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochaně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. V této oblasti nabízím:

 • Zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců
 • Zpracování tematického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • Školení zaměstnanců o požární ochraně
 • Školení vedoucích zaměstnanců z PO,
 • Školení osob zabezpečující požární ochranu v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • Školení osob, které se příležitostně zdržují na pracovištích firmy (externí osob a dodavatelské firmy aj.)
 • Školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • Školení obsluh ohlašovny požáru
 • Provedení odborné příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, a preventistů požární ochrany

O školení jsou vedeny záznamy dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Provádění kontrol

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (tzv. požární závady).

 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek a navržení opatření k jejich odstranění ,
 • Provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení (požární dveře, klapky , ucpávky atd.)

Poradenská činnost

Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti požární ochrany je velmi široký. V případě, že zaměstnavatel řeší konkrétní problém v oblasti PO nabízím poradenství v jednotlivých činnostech. Tato činnost je vítána zejména při změnách legislativy nebo změnách v organizaci zákazníka (změna činností, technologie, provozních prostor, stavební úpravy apod.)

 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, pálení atd.)
 • Provedení požárně bezpečnostního začení ve stavbách a objektech
 • Zastupování organizací při jednání se státním požárním dozorem (SPD)

Optimální řešení pro vaši společnost!

V případě Vašeho zájmu mě neváhejte nezávazně kontaktovat.